Privacy Statement

Get Lost Productions V.O.F. is wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vallen onze website, apps en andere diensten van Get Lost, zoals onze nieuwsbrief. Het hele team van Get Lost draagt zorg om zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan. Jouw privacy is voor ons het belangrijkst.

Koos van de Merbel is de Functionaris Gegevensbescherming van Get Lost Productions V.O.F. Hij is te bereiken via koos@getlostgame.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Get Lost Productions V.O.F. verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt of kunt verstrekken bijvoorbeeld door een profiel in een van onze apps of op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

– Internetbrowser en apparaat type, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst(en) van Get Lost Productions V.O.F. verzamelen niet doelmatig gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Het is technisch echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Get Lost Productions V.O.F. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Get Lost Productions V.O.F. analyseert je gedrag op deze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
– Get Lost Productions V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Get Lost Productions V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Get Lost Productions V.O.F.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Get Lost Productions V.O.F. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Als het bewaren van jouw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Get Lost Productions V.O.F. deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten waar je gebruik van wenst te maken en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt of verzamelt Get Lost Productions V.O.F. je persoonsgegevens aan of via andere derden. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming. Wij delen gegevens met Mailchimp voor e-mailmarketing doeleinden. Bij gebruik van onze apps kunnen je gegevens verkregen worden via derden als je er voor kiest in te loggen via een derde partij (zoals Facebook Inc. (‘Facebook Login‘), Google LLC (‘Sign in with Google‘) of Apple Inc. (‘Sign in with Apple‘ of ‘Game Center‘). Get Lost Productions V.O.F. gebruikt je persoonsgegevens alleen voor datgene waar je toestemming voor hebt gegeven of waarvoor dit gebruik noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Zo nemen we bijvoorbeeld alleen je e-mail adres op in onze Mailchimp database als je je zelf aanmeld voor ons mailings en niet als je je mailadres enkel doorgeeft om in te loggen in onze app(s) of website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Get Lost Productions V.O.F. gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Get Lost Productions V.O.F. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar koos@gelostgame.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de persoon waarvan de gegevens worden opgevraagd is gedaan, vragen wij je een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren uiterlijk binnen vier weken op je verzoek. Get Lost Productions V.O.F. wijst je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Get Lost Productions V.O.F. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens, met uitzondering van die met je eigen toestemming worden gedeeld met derden, worden opgeslagen op servers in de Europese Unie. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

Get Lost Productions is een vennootschap onder firma opgericht juni 2017 te Leeuwarden.
Adres: Joh. Geradtsweg 24-A te Hilversum.
KVK nummer: 68963785